Färdigställandeskydd

bygg3Lagen om färdigställandeskydd trädde i kraft 1 juni 2014 och ersatte den gamla lagen om byggfelsförsäkring. Detta är något som byggbranschen länge sett fram emot, då den gamla lagen upplevdes som ineffektiv och dyr. Lagen om färdigställandeskydd är kanske inte helt enkel läsning, då den är skriven på lagtext-svenska, vilket gör att det kan vara på sin plats med att förklara och förtydliga vad som lagen egentligen säger med sina meningar som (medvetet?) är onödigt omständliga.

 

När lagen gäller
Den första frågan är då givetvis vem och vilka som omfattas av lagen. Lagen om färdigställandeskydd gäller vid bygge av småhus, med vilket avses bostadshus för en eller två familjer. Lagen gäller även vid tillbyggnad och ombyggnation av sådana hus (dock inte alltid). Den som avgör om lagen gäller eller inte är den kommunala byggnadsnämnden. Lagen gäller heller inte alltid om det rör sig om byggandet av ett fritidshus. Man är i de två sistnämnda fallen till stor del utlämnad till den kommunala byggnadsnämndens godtycke, och då lagen är så pass ny är det ännu inte helt klart vilka riktlinjer som kommer att gälla där. Lagen gäller heller inte om det är åt sig själv man bygger, vilket är ganska så logiskt.

Vad lagen innebär
Den första delen av färdigställandeskyddet syftar till att säkerställa byggnadens färdigställande, genom att exempelvis garantera att det finns pengar för att täcka eventuella extra kostnader. Det ska också fungera som ett skyddsnät ifall byggaren av en eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag, genom exempelvis en konkurs. Vidare ska färdigställandeskyddet också kunna garantera att det färdiga huset klarar en besiktning, och att de problem som eventuellt finns kan ordnas upp. Lagen tillåter byggare och köpare att förhandla om villkoren till en viss del, men färdigställandeskyddet kan aldrig helt förhandlas bort. Ett bygge får, om färdigställandeskydd krävs, inte påbörjas förrän ett avtal om sådant är klart.

Färdigställandeskyddet ska garanteras antingen i form av en försäkring eller en bankgaranti. Den stora skillnaden mot tidigare är här att byggare får större möjlighet att själva välja hur kravet på färdigställandeskydd ska utformas. Detta antas leda till att flera olika försäkringsformer kommer att tas fram. Tidigare har bara två försäkringsbolag kunnat erbjuda den. Denna ökade konkurrens kommer då troligtvis att leda till att villkoren förbättras för kunderna.